آدرس مجتمع قضایی ارشاد

آدرس مجتمع قضایی ارشاد
وکیل آدرس مجتمع قضایی ارشاد
آدرس مجتمع قضایی ارشاد تهران
خیابان مطهری رو به روی خیابان سلیمان خاطر
دادسرای این مجتمع در خیابان بخارست قرار دارد
 

جهت همراه داشتن وکیل دادگاه ارشاد با شماره تلفن همراه ۰۹۲۱۰۴۴۳۹۲۶ تماس حاصل فرمایید

همچنین می توانید سوالات خود را در ذیل این پست یا دایرکت اینستاگرام  http://www.instagram.com/amir_monfared_lawyer مطرح بفرمایید

مشاوره تلفنی و یا حضوری با هزینه خواهد بود

لطفا در ساعات اداری به علت جلسه جهت هماهنگی پیامک بدهید

dadgahe ershad mojtama ghazaei ersgad vakil ershad

آدرس دادسرای ارشاد ناحیه ۲۱ تهران