ابلاغیه احضاریه دفاع از اتهام انتسابی

ابلاغیه احضاریه دفاع از اتهام انتسابی
ابلاغیه احضاریه دفاع از اتهام انتسابی
هر لحظه ممکن است ابلاغیه ای از سوی دادسرا بدست شما برسد که عنوان دفاع از اتهام انتسابی داشته باشد و به شما ۵ روز مهلت جهت حضور در شعبه داده باشند
اگر به عنوان متهم احضار شدید با توجه به عنوان یا عناوین جرم انتسابی باید ظرف مهلت مقرر همراه با ضامن یا سند (وثیقه) در دادسرا حاضر شوید تا حکم جلب شما صادر نشود
می توانید یک وکیل دادگستری نیز به همراه داشته باشید
جهت نیاز به وکیل با شماره ۰۹۲۱۰۴۴۳۹۲۶ وکیل منفرد تماس حاصل و در صورت عدم پاسخگویی پیام ارسال فرمایید

defa az etehame entesabi

احضار به عنوان متهم یا مطلع

احضار به عنوان متهم یا مطلع

احضار به عنوان متهم یا مطلع

هر لحظه ممکن است برای شما ابلاغیه ای بدست شما برسد که عنوان احضار متهم یا مطلع داشته باشد و به شما فقط ۵روز مهلت جهت حضور در دادسرا داده باشند.

اگر شما به عنوان مطلع احضار شده باشید دو حالت متصور است

حالت اول که متداول ترین آن است این است از شما شکایتی شده و به علت کمبود یا فقدان دلیل برای متهم کردن، شمارو به عنوان مطلع احضار تا قاضی صحبت های شما را استماع و بعد از آن نسبت به توجه اتهام به شما تصمیم بگیرد

حالت دوم زمانی است که شاکی یا متهم شما را به عنوان شاهد معرفی می کند تا شما به عنوان مطلع از قضیه حاضر و ادای شهادت نمایید

اگر به عنوان متهم احضار شدید با توجه به عنوان یا عناوین جرم اتهامی باید ظرف مهلت مقرر همراه با ضامن  یا سند در دادسرا حاضر شوید یا خدای نکرده بازداشت نشوید

چه به عنوان مطلع و چه متهم احضار شوید و ظرف مهلت در شعبه دادسرا حاضر نشوید دادیار یا بازپرس می تواند دستور جلب شما را صادر نماید.

برای همراه داشتن وکیل تماس بگیرید

وکیل منفرد