لایحه اعتراض به منع تعقیب تجدیدنظرخواهی واخواهی

لایحه اعتراض به منع تعقیب تجدیدنظرخواهی واخواهی

لایحه اعتراض به منع تعقیب تجدیدنظرخواهی واخواهی

    اگر در مراحل رسیدگی با رای و حکمی رو به رو شدید که به ضرر شما صادر شده است و یا در جلسات رسیدگی نیاز به ارائه لایحه داشتید اما از وکیل بهره مند نبودید میتوانید با مراجعه به دفتر ما لوایح تجدیدنظر خواهی اعتراض به قرار منع تعقیب واخواهی و دفاعیه را دریافت نمایید تا تمام حقوق شما در مراحل دادرسی رعایت شود.

وکیل جرایم اینترنتی و سایبری امیر منفرد