تنظیم قرارداد شرکت

تنظیم قرارداد
تنظیم قرارداد و مشاوره

شرکت ها و اشخاص مختلفی بابت تنظیم قرارداد طراحی سایت قرارداد طراحی نرم افزار قرارداد مشارکت و یا سایر قراردادها تماس داشته اند.

شرایط همکاری و قبول درخواست مورد شما بدین گونه است که اگر قرارداد باید از ابتدا نوشته و تنظیم شود حداقل از ۲ هفته قبل از تاریخ انعقاد قراراداد جهت مشاوره حضوری یا تلفنی هماهنگ شود. اگر قرارداد شما فقط نیاز به اصلاح دارد که حداقل از ۵ روز قبل از انعقاد قرارداد می بایست هماهنگ شود. صرفا مشاوره حداقل از ۲ روز قبل هماهنگ گرددو

نحوه همکاری در مورد قراردادها به چهار شکل به انتخاب شما می باشد:

یک. فقط مشاوره و راهنمایی جهت انعقاد قرارداد

دو. مشاوره و تنظیم قرارداد

سوم. مشاوره و اصلاح قرارداد

چهارم. مشاوره و تنطیم قرارداد همراه با شرکت در جلسه یا جلسات انعقاد قرارداد

ضمنا اشخاص و شرکت ها می توانند به صورت ساعتی روزانه ماهیانه و سالیانه جهت انجام امور حقوقی خود با اینجانب همکاری داشته باشند.

لطفا در ساعات اداری به علت جلسه جهت هماهنگی به شماره ۰۹۲۱۰۴۴۳۹۲۶ پیام بدهید

وکیل امیر منفرد

 

tanzim gharardad vakil jarayem rayane